top of page
business-woman-using-smartphone-tablet-holding-light-bulb-with-idea-with-innovation-creati
LOGO NEO PRO-02.png

BUSINESS  CREATION
& FEASIBILITY ANALYSIS

 From Ideas to Feasibility  

NEO PRO ออกแบบหลักสูตรพิเศษ เรียน 2 สัปดาห์ เน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างธุรกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ได้เรียนรู้การทำ Feasibility เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตและลดความผิดพลาดจากการลงทุน 

สร้างคนเก่ง พาองค์กรแกร่ง

นอกจากหลักสูตรระยะสั้นเน้น Workshop แบบเข้มข้น NEO PRO ยังได้มีการออกแบบหลักสูตรให้กับองกรค์หรือหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและเตรียมบุคลากรให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งทักษะ พัฒนาแนวคิด เพื่อพิชิตทุกสถานการณ์ของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

LOGO NEO PRO-02.png

CORPORATE & GOVERNMENT TRAINING

Consultative Selling-01.png

2 วัน

12 ชม.

10 ท่านขึ้นไป

หลักการพัฒนาองค์กร-01.png

1 วัน

6 ชม.

10 ท่านขึ้นไป

ESSENTIALS OF...-01.png

2 วัน

12 ชม.

10 ท่านขึ้นไป

Financial Feasibility Study for New Business-01.png

2 วัน

12 ชม.

10 ท่านขึ้นไป

Newbusiness Development-01.png

2 วัน

12 ชม.

10 ท่านขึ้นไป

Performance Marketing Management-01.png

2 วัน

12 ชม.

10 ท่านขึ้นไป

Project  Management for Modern Manager-01.png

2 วัน

12 ชม.

10 ท่านขึ้นไป

Risk Management for Modern Business-01.png

1 วัน

6 ชม.

 ขั้นต่ำ 10 คน

Train-the-trainner-for-leaders.gif

2 วัน

12 ชม.

10-15 ท่าน

Essential of presentation skill-01.png

2 วัน

12 ชม.

 ขั้นต่ำ 10 คน

AI-for-Business.gif

2 วัน

12 ชม.

 ขั้นต่ำ 10 คน

bottom of page