top of page
Business Management In Digital Era#4-01-01.png

BUSINESS MANAGEMENT IN DIGITAL ERA #5

การบริหารจัดการธุรกิจในบริบทของโลกยุคดิจิทัล รุ่นที่ 5

Certificate Template_Completion Cer Eng.png

ช่วงเวลาการอบรม รุ่นที่ 5 : (เปิดรับสมัครแล้ว)

เรียนทุกเสาร์ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 26 ตุลาคม 2567 | เวลา 9:00 – 16:00 น.

6292 [Converted]-02.png

เรียนรูปแบบ Online + Onsite พร้อมเอกสารประกอบการเรียน

เรียนสั้นกระชับอัปเดตแนวคิดบริหารยุคดิจิทัล

​คิดครบ รอบคอบ มองภาพรวมธุรกิจเป็น

เรียนครบทุกส่วนของธุรกิจ

ทุกหัวใจสำคัญที่ต้องรู้

บริหารธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

เข้าใจการทำงานของธุรกิจ

วางแผนบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัปเดตแนวคิดธุรกิจยุคใหม่

เรียนบริหารสำหรับโลกดิจิทัล

เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับหลักสูตร

การบริหารจัดการธุรกิจในบริบทของโลกยุคดิจิทัล (Mini MBA – Business Management in Digital Era) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียนสู่การเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” โดยหลักสูตรนี้ได้รวบรวมหัวใจหลักสำคัญในการบริหารองค์กรและธุรกิจ ตั้งแต่โครงสร้างองค์กร หลักการบริหารการตลาด การปฏิบัติการ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น พร้อมอัปเดตแนวคิดบริหารยุคใหม่และเครื่องมือบริหารที่นำไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อจบหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ

ที่ต้องการเรียนรู้หลักสำคัญในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

ผู้นำองค์กรและผู้จัดการ

ที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลความรู้ด้านการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล

บุคคลทั่วไป

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐาน

การบริหารธุรกิจ

 • MODULE 2: Financial Statements and Analysis
  งบการเงินและการวิเคราะห์การดำเนินงานของธุรกิจ งบการเงินที่สำคัญของกิจการ ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผู้จัดการสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ การดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึกด้วยแนวคิดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น Liquidity ratios, Efficiency ratios, Profitability ratios และ Gearing ratios เป็นต้น ▶️ เข้าใจฐานะทางการเงินของกิจการ (Statement of financial position) ▶️ วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยงบกำไรขาดทุน (Statement of profit and loss) ▶️ กระแสเงินสด หัวใจของการบริหารกิจการ (Statement of cash flow) ▶️ เข้าใจสถานการณ์ของกิจการด้วยอัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio)
 • MODULE 4: Making Investment Decisions
  การวิเคราะห์และตัดสินใจโครงการลงทุนต่างๆที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร โครงการลงทุนทางธุรกิจต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นที่ผู้จัดการในทุกๆสายงานต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ ดังนั้น แนวคิดทางด้านการวิเคราะห์โครงการลงทุนจึงเป็นทักษะจำเป็นสำหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำ ▶️ เพิ่มความมั่งคั่งให้กับกิจการด้วยการตัดสินใจในการลงทุนอย่างชาญฉลาด (Making investment decisions) ▶️ มูลค่าเงินตามเวลา (Time value of money) ▶️ ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญสำหรับโครงการลงทุน ▶️ โครงการลงทุนทั้ง 7 ประเภท ▶️ 6 ขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้วย Financial Feasibility Canvas (FFC) ▶️ กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำ
 • MODULE 3: Cost Management and Cost-volume-profit analysis
  การจัดการต้นทุนของธุรกิจและการวิเคราะห์ความคุ้มทุน ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสามารถแบ่งแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ อาทิเช่น Fixed cost, Variable cost, Direct cost และ Indirect cost เป็นต้น ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน วางแผน ติดตามและควบคุมได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณขาย และกำไรเพื่อการตัดสินใจของผู้จัดการ ▶️ บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม (Basic cost management) ▶️ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณขาย และกำไร (Cost-volume-profit analysis) ▶️ จุดคุ้มทุนขั้นต่ำสุดในการตัดสินใจเบื้องต้น (Breakeven point)
 • MODULE 6: Financial Instruments and Capstone Presentation
  เข้าใจเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่และการนำเสนอ Project เพื่อรับคำแนะนำ เข้าใจเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ช่วยในการระดมทุนสำหรับองค์กรในระยะยาวหรือการบริหารสภาพคล่องสำหรับกิจการในระยะสั้น รวมไปถึงเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประจำวันและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้กิจการและโครงสร้างทางการเงินมีความมั่นคง และ การนำเสนอ Capstone project ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้บทเรียนในหลักสูตรเพื่อนำเสนอกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำและพัฒนาต่อไป ▶️ เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่สำหรับการระดมทุน (Financial instruments for fund raising) ▶️ เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องของกิจการ (Financial tools for liquidity management) ▶️ การนำเสนอ Capstone project และ เพื่อรับคำแนะนำและพัฒนาต่อไป
 • MODULE 1: Business Finance Essentials
  แนวคิดพื้นฐานทางด้านการจัดการการเงินของธุรกิจ หน้าที่ทางการเงิน อาทิเช่น การจัดหาเงินลงทุน การใช้จ่ายเงินลงทุน การบริหารค่าใช้จ่าย การบริหารต้นทุนการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงโครงสร้างของเงินทุนซึ่งประกอบด้วยหนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ และทำความเข้าใจงบการเงินเบื้องต้นผ่านกรณีศึกษา ▶️ การเงิน เรื่องจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้จัดการสมัยใหม่ ▶️ โครงสร้างของเงินทุน และ ความสำคัญของงบการเงิน ▶️ งบการเงินเบื้องต้น (Financial statement fundamentals)
 • MODULE 5: Corporate Financial Planning and CFO Talk
  การวางแผนการเงิน การจัดทำงบประมาณและเสวนากับผู้บริหารสายงานการเงิน การวางแผนการเงินสำหรับหน่วยงานในระดับต่างๆขององค์กร และ การจัดทำและบริหารงบประมาณ เพื่อให้ผู้จัดการเกิดความเข้าใจในด้านการวางแผนทางการเงินที่ผู้บริหารต้องดำเนินการ และ เสวนากับผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงินเพื่อให้ผู้จัดการสามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและวางแผนการเงินให้เกิดความสำเร็จในระยะยาวที่เป็นเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้ ▶️ การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงินของผู้จัดการ (Financial planning and forecasting) ▶️ การจัดทำงบประมาณ และ การบริหารงบประมาณ (Budgetary planning and control) ▶️ การเสวนากับผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงินจากองค์กรชั้นนำ (CFO Talk)
 • Creativity & Innovation ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยง
  - Design Thinking: การคิดเชิงออกแบบ -Foresight Thinking: การคิดเชิงคาดการณ์อนาคต -Business Model & Business Mode! Shift: โมเดลธุรกิจและการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ -Innovation & Creativity: การอกแบบนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
 • Customer Centric ความสามารถในการทำความเข้าใจลูกค้าและเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  -Customer Journey Map: การสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า -Omni Channel Sales Management: การบริหารการขายผ่าน Omni Channel -Digital Marketing Canvas: การออกแบบแผนการตลาดดิจิทัลผ่านผืนผ้าใบแบบจำลอง -Consultative selling: การสร้างทักษะการขายด้วยการให้คำปรึกษา -Performance Marketing Management: การบริหารจัดการตลาดแบบวัดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล
 • Data & Insight ความสามารถในการออกแบบข้อมูล
  -Information Design & Data Architecture: การออกแบบข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล -Data Analytic: การวิเคราะห์ข้อมูล -Data Modeling: การสร้างแบบจำลองข้อมูล -Financial Feasibility Study for Decision: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ -Essentials of Business Valuation: การประเมินมูลค่าธุรกิจ
 • Digital Mindset & Soft Skills กรอบความคิดและทัศนคติทางด้านพฤติกรรม การใช้ดิจิทัล
  -Agile Management: การบริหารงานแบบคล่องตัวขององค์กรยุคดิจิทัล - Lean Start up: ลีนสตาร์ตอัพ -Digital Business Management: การบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล -Change & Stakeholder Management: การบริหารการเปลี่ยนแปลงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -Organization Development& Transformation: การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนองค์กร -Pro Trainer for Leaders: ทักษะการสื่อสารด้านการสอนงาน - Essential of Presentation Skill: ทักษะการนำเสนองาน
 • Digital Literacy ความสามารถและทักษะทางด้านชอฟแวร์และคอมพิวเตอร์
  -Digital Platform Project Management: การบริหารโครงการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล -Basic Generative A1: การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ในธุรกิจ
 • 4. Operation & Risk Management : หลักการบริหารการปฏิบัติการธุรกิจและความเสี่ยง
  เรียนรู้การบริหาร การดำเนินงาน ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับเป้าหมายของธุรกิจ พร้อมเรียนรู้หลักการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ และการวางแผนเพื่อรับมือความเสี่ยงนั้น ▶️ Operation Management Essentials หลักการบริหารการปฏิบัติการธุรกิจ ▶️ Risk Management Essentials หลักการบริหารความเสี่ยง
 • 6. Business Law in Digital Era : กฎหมายธุรกิจสำคัญในยุคดิจิทัล
  เรียนรู้พื้นฐานกฎหมายธุรกิจ นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาทางธุรกิจ พร้อมอัปเดตกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ล่าสุด และแนวทางในการจัดการองค์กรเพื่อรับมือกับ PDPA ▶️ Essentials of Business Law กฎหมายจำเป็นสำหรับธุรกิจ ▶️ Personal Data Protection Act (PDPA) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 1. Business Essentials : หลักการบริหารธุรกิจ
  เริ่มต้นด้วยการเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับ “ธุรกิจ” ตั้งแต่รูปแบบการบริหาร บริษัทประเภทต่างๆ เรียนรู้ส่วนประกอบของธุรกิจผ่าน Business Model Canvas (BMC) ประเภทของโมเดลรายได้ธุรกิจ (Types of Business Model) พร้อมเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปในโลกดิจิทัล ▶️ Business Management Essentials หลักสำคัญในการจัดการธุรกิจ ▶️ Business Management Shift in Digital Era การบริหารที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล
 • 5. Business Finance : หลักการบริหารการเงินธุรกิจ
  เรียนรู้หลักการเงินเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ คำนิยามสำคัญเกี่ยวกับการเงินที่ต้องรู้ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พร้อมอัปเดตทิศทางการเงินของธุรกิจในอนาคตที่เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ▶️ Business Finance Essentials หลักการเงินธุรกิจ ▶️ Trends & The Future of Finance อัปเดตอนาคตการเงิน ▶️ Financial Analysis + Workshop วิเคราะห์การเงินธุรกิจ
 • 3. Competitive Strategic Management : การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน
  MODULE 3: Competitive Strategic Management การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันเรียนรู้บริบทของทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ สามารถการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและข้อจำกัดของหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนด ทิศทางและแผนกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร ไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมทั้งการดำเนินงาน ตามแผน การควบคุมและประเมิน ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับสากล โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา และรูปแบบจำลองทางธุรกิจ
 • 7. Digital Technology & Final Presentation : เทคโนโลยีธุรกิจและการนำเสนองาน
  เรียนรู้การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ▶️ Digital Technology for Business เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ ▶️ Project Presentation & Certification Ceremony การนำเสนอโปรเจ็คและพิธีมอบประกาศนียบัตร
 • 2. Marketing in Digital Context หลักการตลาดในยุคดิจิทัล
  เรียนรู้หลักสำคัญในการบริหารการตลาด การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้ส่วนผสมทางการตลาด 4P (4P: Product, Price, Place และ Promotion) ทำความเข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านการวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้าด้วยการทำ Customer Persona ▶️ Marketing Essentials หลักสำคัญในการทำการตลาด ▶️ Marketing in Digital Context การตลาดในยุคดิจิทัล ▶️ แชร์ประสบการณ์ผู้บริหาร: บริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • Applying Digital Tools for Effective Project Management
  🔰เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารโครงการ (Project Management Tools) ในประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่ม Productivity ในการบริหาร เช่น เครื่องมือบริหารกระบวนการ เครื่องมือการบริหารแบบ Kanban เครื่องมือการบริหารงบประมาณ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ Collaboration tool 🔰Workshop : วางแผนโครงการด้วย Digital tools
 • Project Management Life Cycle
  🔰เรียนรู้วงจรการบริหารโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ (Project Initiating), การกำหนดโครงการ (Project Defining), การวางแผนโครงการ (Project Planning), การปฏิบัติโครงการ (Project Implementing) และการจบโครงการหรือการปิดโครงการ (Project Closing) และหลักการบริหารแต่ละขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ Project management trends in 2023
 • Essential Finance & Project Budgeting and Project Cost Monitoring & Managing Project Risk
  🔰เรียนรู้หลักการเงิน คำนิยาม และคอนเซปต์การเงินที่สำคัญสำหรับการบริหารโครงการ และเรียนหลักการวางแผนงบประมาณของโครงการ 🔰เรียนรู้การติดตาม บริหาร และควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณ เพื่อให้โครงการเสูร็จสิ้นภายในงบประมาณที่กำหนด พร้อมทั้งเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการ 🔰Workshop: วางแผนการเงินโครงการ และ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ
 • The Importance of TOR & Preparing Project Proposal and Planning Project & Resources in Digital Age
  🔰เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรระบุในเอกสาร TOR และเทคนิคการเขียนนำเสนอโครงการเพื่อขายงาน และสิ่งที่ควรรู้ก่อนเขียนโครงการ 🔰เรียนรู้หลักการวางแผนโครงการ การจัดสรรพยากรที่จำเป็นในโครงการ และการวางแผ่นขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 🔰Workshop : วิเคราะห์โครงการกรณีศึกษาผ่าน TOR และเส้นทางวิกฤต (Critical path) ของโครงการ
 • 2. Digital Marketing Media and MarTech สื่อและเครื่องมือสำหรับการตลาดดิจิทัล
  ผู้เรียนจะได้เรียนหลักการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านการใช้เครื่องมือ Buyer Persona และ Customer Journey Map พร้อมเรียนรู้หลักการเลือกใช้ MarTech หรือเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ▶️ Defining the Right Target Audience and Digital Media กำหนดกลุ่มเป้าหมายและสื่อดิจิทัลให้แม่นยำ ▶️ Selecting the Right MarTech เลือกเครื่องมือสำหรับการตลาดให้เหมาะสม
 • 5. Data Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้วยข้อมูล
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการใช้ข้อมูล (Data) ช่วยทำการตลาดดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักเครื่องมือในการทำ Data Marketing และประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ ▶️ Data Marketing for Digital Marketer การตลาดด้วยข้อมูลสำหรับนักการตลาดดิจิทัล
 • 1. Principle of Digital Marketing หลักการความรู้พื้นฐานของการตลาดดิจิทัล
  ผู้เรียนจะได้เริ่มจากการเรียนพื้นฐานการตลาดดิจิทัล ตั้งแต่วางแผน กำหนดตำแหน่ง และตั้งเป้าหมายทางการตลาด พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Digital Marketing Canvas ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ ▶️ The Digital Marketing Canvas (DMC) เรียนรู้องค์ประกอบทางการตลาดดิจิทัลผ่าน DMC ▶️ Marketing Position and Goal Defining วางตำแหน่งทางการตลาด และการตั้งเป้าหมาย
 • 4. Content Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดโดยใช้คอนเทนต์
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิด หลักการ และเรียนรู้เคล็ด(ไม่)ลับ ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing) อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ธุรกิจ ▶️ Content Marketing - Case Studies กรณีศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดด้วยคอนเทนต์ ▶️ Influencer Marketing การตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์
 • 6. Future of Digital Marketing การตลาดดิจิทัลในโลกอนาคต
  ผู้เรียนจะได้อัปเดตโลกของการตลาดดิจิทัลในอนาคต เข้าใจและมองเห็นภาพแนวโน้มในอนาคตได้ชัดเจน รวมทั้งกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ เช่น ChatGPT หรือ Midjourney กับการทำการตลาดดิจิทัล ▶️ Digital Marketing Trends for the Future เทรนด์การตลาดดิจิทัลสำหรับโลกในอนาคต ▶️ Workshop Presentation & Evaluation การนำเสนองานและประเมินผลงาน
 • 3. Paid Media Management การบริหารจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักพื้นฐานการทำโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยม การวางแผนแคมเปญได้อย่างถูกต้องและตรงตามเป้าหมาย พร้อมเรียนรู้พื้นฐานการใช้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยทำการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและธุรกิจ ▶️ Managing Online Advertising Campaign การบริหารจัดการแคมเปญสื่อโฆษณาออนไลน์ ▶️ Integrated Online Advertising Strategy & Marketing Automation กลยุทธ์การทำโฆษณาออนไลน์แบบบูรณาการและการตลาดอัตโนมัติ ▶️ Planning for Content Marketing Strategy วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยคอนเทนต์
 • 4. Ultimate Brand Experience with Seamless Design
  เจาะลึกวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในยุคที่ดิจิทัล ด้วยการนำข้อมูล (Data) มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมด้วยวิธีการเชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ขั้นสุดให้กับลูกค้าและความรู้สึกที่ดีให้กับแบรนด์ ▶️ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างประสบการณ์ให้กับแบรนด์ Data Analytics for Better Brand Experience Design ▶️ เพิ่มพลังให้แบรนด์ด้วยการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าแบบ 360 องศา Brand Activation for Ultimate Customer Experience
 • 2. Brand Communication Strategy
  เรียนรู้หลักและความสำคัญของการวางกลยุทธ์เพื่อสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทของโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเรียนรู้หลักการและวิธีการรับมือหากเกิดวิกฤต (Crisis) ขึ้นกับแบรนด์ของคุณ ▶️ สื่อสารแบรนด์ให้มัดใจลูกค้าผ่านการทำ Content Marketing Communicate Your Brand Through Content Marketing ▶️การบริหารจัดการการสื่อสารภาวะวิกฤตของแบรนด์ที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล Crisis Communication Management in Digital Era
 • 3. The Creation of Brand Identity
  เรียนรู้หลักการออกแบบและนำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ตั้งแต่การออกแบบ Logo, Graphic Elements, Visual, Text และอื่นๆ พร้อมร่วมทำ Workshop ในการออกแบบและจัดทำ Brand Book หรือคัมภีร์ของแบรนด์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการสร้างและสื่อสารแบรนด์ ที่นำมาใช้จริงได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ▶️ การสร้างประสบการณ์ด้วยการการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่น Experience though Brand Identity Design ▶️ การออกแบบคัมภีร์ให้กับแบรนด์อย่างแตกต่าง Brand Book Workshop
 • 6. The Evaluation Process for Better Brand Experience
  เรียนรู้วิธีการและการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ทั้งมุมที่เป็นมูลค่าทางการเงิน และมูลค่าที่เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้า พร้อมนำเสนอผลงานการทำ Brand Book ที่ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดการสร้างแบรนด์อย่างมีกลยุทธ์ สู่การออกแบบอัตลักษณ์อันโดดเด่นให้กับแบรนด์ ▶️ การวัดผลการสื่อสารแบรนด์และการประเมินมูลค่าของแบรนด์ Brand Communication Measurement & Evaluation ▶️ ·การนำเสนองานและประเมินผลงาน Final Project Presentation & Evaluation
 • 1. : The Principle of Branding & How to Differentiate in Customer's Mind
  เรียนรู้หลักและเข้าใจความหมายของคำว่า Branding หลักคิดของความเป็น แบรนด์ ที่ไม่ใช่แค่เพียงการมีสินค้าแล้วขายเพื่อสร้างผลกำไร แต่เป็นการสร้างความแตกต่างให้อยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน สร้างความศรัทธาให้กับแบรนด์ รวมถึงไปการช่วงชิงพื้นที่ในจิตใจของลูกค้าพร้อมเข้าใจวิธีการวางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) และการวาง Positioning ในแบบต่างๆ ที่จะทำให้คุณมีคุณค่าอย่างแท้จริง ▶️ พื้นฐานความเชื่อของแบรนด์ Brand Believe & Foundation of Branding ▶️ วางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ผ่านคุณค่าและเป้าหมายเพื่อมัดใจลูกค้า Purpose-Driven & Customer-Driven
 • 5. Emotional Branding with Storytelling
  เรียนรู้หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการสร้าง Storytelling ให้กับแบรนด์ที่สามารถสร้างมูลค่า คุณค่า และความประทับใจให้กับแบรนด์ พร้อมเรียนรู้หลักของการสร้างแบรนด์ที่ส่งผลกระทบเชิงอารมณ์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ▶️ การสร้างและถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าจดจำให้กับแบรนด์ The Creation of Memorable Brand Storytelling ▶️ สร้างแบรนด์ด้วยอารมณ์และความรู้สึก Emotional Branding

ผู้สอนในหลักสูตร 

Krissakorn White BG.png

ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ

อาจารย์หลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Triyut (4 of 8).png

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

ประธานหลักสูตรสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วสุ 2.png

ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

ประธานหลักสูตร MBA หลักสูตรนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทศพล.png

ทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์

CEO CirPlas Tech Co.,Ltd./ Co-Founder Qualy Design

แทนรัฐ คุณเงิน.png

แทนรัฐ คุณเงิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายธุรกิจ

05_เข้ม_อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์.png

อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์

CEO & Co-founder, Easy PDPA

Lecturer_ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

 อาจารย์ประจำสาขาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Krischanan.png

กฤชนันท์ กำปั่นทอง

ผู้อำนวยการสถาบัน NEO ACADEMY

IMG_0013_(2) (1).png

ผศ. ดร. ธรรณพ อารีพรรค

รองผู้อํานวยการศูนย์บริการทางวิชาการ และอาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

Course Syllabus BMD

ตารางเรียน

เรียนตั้งแต่ 7 ก.ย. - 26 ต.ค. 2567

Course Calendar 2024-1-01.png
Course Calendar 2024-1-02.png

Online Sessions เรียนสดออนไลน์

Onsite Sessions เรียนสดในชั้นเรียน
สถานที่ : โรงเเรมหรือสถานที่จัดประชุมในกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีเกิดสถานการณ์อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดย NEO ACADEMY จะทำการปรับวันเวลาเรียนตามความเหมาะสม

ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรในทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่มีการเลื่อน หรือยกเลิกการอบรม เนื่องจากจำนวนผู้เรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

 ดาวน์โหลดรายละเอียดหลัดสูตร 

ตารางเรียน BMD

หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจในบริบทของโลกยุคดิจิทัล
Business Management in Digital Era

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอน รวมไปถึงชื่อของหลักสูตร

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับความสะดวกในการจัดเวลาการเรียน และได้รับรู้ที่ทันกับยุคสมัยนำไปปรับใช้ในงานที่ทำได้จริง

เปิดสอนมาแล้ว 4 รุ่น*

ผู้เรีย 150+ คน

* นับรวมรุ่นก่อนมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร