top of page

D

Data Analyst

นักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ค้นหา Business Insight ค้นพบความผิดพลาดที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เปลี่ยนตัวเลขที่ดูยาก ซับซ้อนให้เป็นข้อสรุปง่าย ๆ ที่ทุกคนฟังแล้วเข้าใจได้ทันที ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละชุดที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน เพื่อสนับสนุนแผนกอื่น ๆ ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ บางครั้งอาจต้องอาศัยการดัดแปลงข้อมูลให้นำเสนอออกมาเป็นแผนภาพ หรือโมเดลทางสถิติ

Data Driven Branding

แม้แบรนด์จะเป็นเรื่องของความเชื่อ แต่ความเชื่อที่ปราศจากการพิสูจน์หรือข้อมูลที่ดีนั้น ก็อาจเป็นเพียงแค่ความเชื่อของเจ้าของแบรนด์เท่านั้น ดังนั้น คนทำแบรนด์ไม่ควรที่จะมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ที่ใช้เพียงอารมณ์อย่างเดียวหรือตัดสินด้วยคนคนเดียว หากแต่ควรที่จะใช้เหตุผลประกอบ คือการนำข้อมูลจำนวนมากมาตัดสินใจ โดยข้อมูลนั้นก็จะมาจากการวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทางด้าน IT ขององค์กรที่ดีนั่นเอง

Data Economy

ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เป็นการนำข้อมูลมาจัดเก็บ จัดการ บริหารจัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วแลกเปลี่ยนระหว่างกันในเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การต่อยอดทางเศรษฐกิจ ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งระบบเศรษฐกิจนี้จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐาน การวางนโยบายที่เป็นรูปธรรม และที่สำคัญคือความปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ทุกฝ่ายอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนภารกิจของตนเองได้จริง

Deep Technology (Deep Tech)

เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อน ผ่านการค้นคว้าวิจัย เป็นได้ทั้งการนำเทคโนโลยีเดิมมาประยุกต์ใช้ในเชิงลึกและการพัฒนาใหม่ ด้วยหลักการเชิงวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน จึงยากที่จะลอกเลียนแบบ ตัวอย่างเช่นการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง วัสดุสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ บล็อกเชน ฯลฯ ในประเทศมีโครงการ U.REKA ที่คอยสนับสนุน Deep Tech ทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการตลาดด้วย

Demand Forecasts

การพยากรณ์ทางความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasts)
การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในอนาคต จากข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้งาน การใช้จ่าย พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่ผ่านมา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบและต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นแนวโน้มความต้องการที่แท้จริง และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นไปได้อีกด้วย

Digital Asset

คือ หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงมูลค่าเหมือนสินทรัพย์ทั่วไป ถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถซื้อ-ขาย โอนเปลี่ยนความเป็นเจ้าของได้

Digital Customer Experience

ประสบการณ์ของผู้ใช้งานในรูปแบบดิจิทัลนั้นมีรายละเอียดซับซ้อนไม่แพ้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานในรูปแบบดั้งเดิม เพราะล้วนแต่ประกอบขึ้นจากการออกแบบสื่อดิจิทัลหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางดิจิทัล

Digital Marketing Canvas

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ Campaign-Based Marketing มีเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ไอเดียจับต้องได้ จัดระเบียบให้เห็นแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจนในแผ่นเดียวที่ NEO Academy ได้พัฒนาขึ้นมาสำหรับคนที่ทำงานทางด้านการตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะ นำไปสื่อสารต่อได้ง่าย แถมยังมองเห็นภาพรวมของแคมเปญได้ชัดเจน ส่งเสริมคุณค่าที่แบรนด์ต้องการนำเสนอได้ดี และตรงกับความต้องการของตลาด

Digital Marketing Platform

Digital Marketing Platform คือแนวคิดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายอย่างรอบด้าน เพราะทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับแบรนด์ นำมาสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างไม่รู้จบ ทุกความเชี่ยวชาญของคนในองค์กรเป็น “สาร” สำคัญที่ “สื่อ” ได้ถึงใจลูกค้าได้อย่างที่เครื่องมือการตลาดแบบเดิมๆ ไม่เคยทำได้มาก่อน

Digital Transformation

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นแนวคิดที่มีการพูดถึงตั้งแต่ราว 30 ปีก่อน ที่คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานของมนุษย์ แต่ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากความพร้อมของเทคโนโลยีที่พอเหมาะพอดี เกิด Digital Disruption ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อรูปแบบของการทำธุรกิจ โมเดลธุรกิจ พฤติกรรมของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า และสิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่า รวมถึงกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม

bottom of page