top of page

Data Analyst

นักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ค้นหา Business Insight ค้นพบความผิดพลาดที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เปลี่ยนตัวเลขที่ดูยาก ซับซ้อนให้เป็นข้อสรุปง่าย ๆ ที่ทุกคนฟังแล้วเข้าใจได้ทันที ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละชุดที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน เพื่อสนับสนุนแผนกอื่น ๆ ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ บางครั้งอาจต้องอาศัยการดัดแปลงข้อมูลให้นำเสนอออกมาเป็นแผนภาพ หรือโมเดลทางสถิติ

bottom of page