top of page

Digital Customer Experience

ประสบการณ์ของผู้ใช้งานในรูปแบบดิจิทัลนั้นมีรายละเอียดซับซ้อนไม่แพ้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานในรูปแบบดั้งเดิม เพราะล้วนแต่ประกอบขึ้นจากการออกแบบสื่อดิจิทัลหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางดิจิทัล

bottom of page