top of page

Deep Technology (Deep Tech)

เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความซับซ้อน ผ่านการค้นคว้าวิจัย เป็นได้ทั้งการนำเทคโนโลยีเดิมมาประยุกต์ใช้ในเชิงลึกและการพัฒนาใหม่ ด้วยหลักการเชิงวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน จึงยากที่จะลอกเลียนแบบ ตัวอย่างเช่นการสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง วัสดุสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ บล็อกเชน ฯลฯ ในประเทศมีโครงการ U.REKA ที่คอยสนับสนุน Deep Tech ทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการตลาดด้วย

bottom of page