top of page

Digital Asset

คือ หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงมูลค่าเหมือนสินทรัพย์ทั่วไป ถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถซื้อ-ขาย โอนเปลี่ยนความเป็นเจ้าของได้

bottom of page