top of page

Demand Forecasts

การพยากรณ์ทางความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasts)
การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในอนาคต จากข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้งาน การใช้จ่าย พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าที่ผ่านมา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบและต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นแนวโน้มความต้องการที่แท้จริง และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นไปได้อีกด้วย

bottom of page