top of page

Data Driven Branding

แม้แบรนด์จะเป็นเรื่องของความเชื่อ แต่ความเชื่อที่ปราศจากการพิสูจน์หรือข้อมูลที่ดีนั้น ก็อาจเป็นเพียงแค่ความเชื่อของเจ้าของแบรนด์เท่านั้น ดังนั้น คนทำแบรนด์ไม่ควรที่จะมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ที่ใช้เพียงอารมณ์อย่างเดียวหรือตัดสินด้วยคนคนเดียว หากแต่ควรที่จะใช้เหตุผลประกอบ คือการนำข้อมูลจำนวนมากมาตัดสินใจ โดยข้อมูลนั้นก็จะมาจากการวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทางด้าน IT ขององค์กรที่ดีนั่นเอง

bottom of page