top of page


Posts (28)

สรุป Thailand's Martech Report 2024 ภายใน 3 นาที
ภาพจาก https://www.it24hrs.com/2024/thailands-martech-report-2024/ จากความสำเร็จของ Thailand’s Martech Report 2023...
How to อยู่บนโลกของการทำงาน (ทักษะที่ต้องพัฒนาตัวเอง)
จากบทที่ 1 ฉันได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการคาดการณ์สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต แต่ถึงแม้ปัญญาประดิษฐ์จะมีโอกาสในการทำงานแทนแร...
อาชีพที่อาจหายไป เพราะ AI จะแย่งงานมนุษย์ ?
หากเปรียบเทียบอาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า มีอาชีพหลายอย่างหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมองอีกมุมก็จะพบว่า มีอาชีพใหม่...
สรุป 2024 Technology Trend for Thailand เทรนด์เทคโนโลยีที่ต้องรู้
Future Technology Trends That Shape Thailand Businesses จะพาทุกท่านสำรวจเทรนด์เทคโนโลยีแห่งปี เรื่องอะไร เทรนด์ใหม่ๆ ใดที่ต้องรู้จักบ้าง...

ธีรพล อำไพ

More actions
bottom of page