top of page

สรุป Thailand's Martech Report 2024 ภายใน 3 นาที

Updated: Feb 12จากความสำเร็จของ Thailand’s Martech Report 2023 เล่มแรกของประเทศไทยที่เผยแพร่ไป และได้รับเสียงตอบรับอย่างดีทั้งในไทยและต่างประเทศที่มียอดดาวน์โหลดฉบับภาษาไทยกว่า 3,000 ครั้ง ฉบับภาษาอังกฤษกว่า 78 ครั้ง รวมถึงมีสื่อนำไปอ้างอิงและพูดถึง 54+ สื่อทั่วไทย


‘Thailand’s Martech Report 2024’ จึงได้จัดทำขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเป็นเสมือนไกด์นำทางในการรู้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแก่ผู้ใช้ MarTech ชาวไทย


โดยได้เจาะลึก Stats & Insights ยิ่งกว่าเดิม รวมถึงกลยุทธ์ Martech Solutions ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง Martech Providers, Agencies และ Corporate กว่า 100 หน้า ไม่ว่าจะเป็นในด้าน


 • เทรนด์ Martech ปี 2024

 • เครื่องมือที่มีแนวโน้มจะใช้ในปี 2024,

 • สัดส่วนงบประมาณสำหรับ Martech เป็นต้น


ซึ่งในงานได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักดังนี้


‘Key Stats from Thailand’s Martech Report 2024’

โดยคุณ “คุณแบงค์” Sitthinunt Pholvisutsak ซีอีโอ Content Shifu


ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการใช้ Martech หรือเทคโนโลยีการตลาด คือ


 1. ด้านยอดขาย 88%

 2. ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน 62%

 3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 44%

 4. การลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย 33%


3 หมวดหมู่ Martech ที่ผู้คนให้ความสำคัญในปี 2024 มากที่สุด คือ 


 • หมวดหมู่ข้อมูล

 • หมวดหมู่โซเชียลและความสัมพันธ์

 • หมวดหมู่การพาณิชย์และการขาย


7 Checklists ในการเลือกใช้ MarTech


 1. มีเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน

 2. องค์กรต้องมีความพร้อมทางด้านงบประมาณและทรัพยากร

 3. เครื่องมือที่จะเลือกมาใช้ ตอบโจทย์กลยุทธ์ในด้านใด

 4. มีทีมผู้ใช้งานที่มีทักษะความรู้ และเข้าใจจุดประสงค์ในการใช้เครื่องมือ

 5. เครื่องมือใหม่ที่เลือกใช้เชื่อมกับระบบทำงานที่มีอยู่เดิม

 6. องค์กรมีแผนอบรมทีมผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบ

 7. มีตัวชี้วัดผลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือเพื่อประเมินหลังใช้


ปัญหา/อุปสรรคการใช้งาน MarTech


 • ด้านผู้ใช้งาน

 • ด้านการวางแผนการใช้งาน

 • ด้านการสนับสนุนองค์กร

 • ด้านกระบวนการในองค์กร

 • ด้านข้อจำกัดของเครื่องมือ


จำนวนมาร์เทคใหม่ ๆ ในตลาดไทยจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นดาบสองคมสำหรับผู้ใช้งานเมื่อต้องเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับธุรกิจ ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรจะระบุความต้องการและเป้าหมายของตนให้ได้อย่างชัดเจน

“Top 3 Martech Tools” ของแต่ละหมวดหมู่

โดยแบ่งออกได้ทั้งหมดเป็น 6 หมวดหมู่ รวมกกว่า 100 เครื่องมือดังนี้


MarTech Tools หมวด 1: Advertising amp; Promotion (การโฆษณาและการโปรโมต)


 Social Ads & Search Ads:

·       Google Ads

·       Meta Ads Manager

·       LINE Ads

– Display & Programmatic Advertising:

·       MadgicX

·       AdEspresso

·       Revealbot

– Native/Content Advertising:

·       Taboola

·       Outbrain

·       Yengo

 

MarTech Tools หมวด 2: Content amp; Experience (คอนเทนต์และประสบการณ์)


– Form & Survey:

·        Google Forms

·        Microsoft Forms

·        Survey Monkey

– Content Management System:

·        WordPress

·        Wix

·        HubSpot CMS Huba 

– Interactive Content:

·        Canva

·        Adobe Creative Cloud

·        Microsoft Designer

– Generative AI:

·        ChatGPT

·        Bard

·        Midjourney

– Email marketing:

·        Mailchimp

·        Taximail

·        Zoho Campaigns

– SEO:

·        Yoast SEO

·        Ubersuggest

·        Ahrefs

– Marketing Automation:

·        Adobe Marketing Cloud

·        HubSport Marketing Hub

·        ActiveCampaign

– SMS Marketing:

·        smsmkt

·        ThaiBulksms

·        sms2pro

– Landing Page:

·        Leadpages

·        Unbounce

·        Instapage

– Lead Generation:

·        Bloom

·        Convertbox

·        Optinmonster

 

MarTech Tools หมวด 3: Social amp; Relationships (โซเชียลและความสัมพันธ์)


– Even/Webinar:

·        Zoom

·        Eventpop

·        ZipEvent

– Social Management:

·        Hootsuite

·        Buffer

·        Agora Pulse

– CRM (B2B):

·        HubSpot CRM

·        Salesforce Sales Cloud

·        Dynamics 365 Sales

– CRM (B2C):

·        ChocoCRM

·        Buzzebees

·        Primo

– Influencer Marketing:

·        Tellscore

·        Buddyreview

·        Revu

– Customer Support:

·        Zendesk

·        R-widget

·        Help Scout

– Social Proof:

·        Trustpulse

·        Proof

·        Provely

 

MarTech Tools หมวด 4: Commerce & Sales (การพาณิชย์และการขาย)


– Chat commerce:

·        LINE My shop

·        ai

·        Manychat

– Payment Gateway:

·        2C2P

·        GB Primepay

·        Pay Solutions

– E-Commerce & Shopping Cart Platform:

·        Woocommerce

·        Lnwshop

·        Shopify

– Affiliate Marketing:

·        Lazada Affiliate

·        Shopee Affiliate

·        Priceza

– Multichannel Management & Fulfillment:

·        Paage365

·        Zort

·        Xcommerce

 

MarTech Tools หมวด 5: Data (ข้อมูล)


– Analytics:

·        Google Analytics

·        Google Search Console

·        Similarweb

– Marketing/Business Dashboard:

·        Microsoft Power BI

·        Looker Studio

·        Tableau

– Social Listening:

·        Wisesight (Zocialeye)

·        Mandala AI

·        Real Smart

– Testing & Heat Mapping:

·        Hotjar

·        Optimizely

·        Microsoft Clarity

– Business Automation:

·        Zapier

·        HubSpot Operations Hub

·        Pabbly

– Cookie & Consent Management:

·        Cookiewow

·        Easycookie

·        Cookieplus

– CDP:

·        Treasure Data

·        Census

·        Hightouch

 

MarTech Tools หมวด 6: Collaboration amp; Management (การทำงานร่วมกันและการจัดการ)


– Chat & Collaboration:

·        LINE

·        Slack

·        Discord

– Project Management:

·        Trello

·        Notion

·        Clickup

– Business Operation:

·        Google

·        Workspace

·        Microsoft 365


‘Key Insights from Thailand’s Martech Report 2024’ 

โดยคุณเอง Bangorn Suwanmongkol ซีอีโอของ Hummingbirds Consulting


พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี้ ทำให้องค์กรต้องเร่งปรับตัวให้ทันเครื่องมือ MarTech จึงกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยลดช่องว่างด้วย 3 คุณสมบัติดังนี้


 1. ความเร็ว (Speed) ผ่านระบบ Automation

 2. ความพึงพอใจ (Satisfaction) ของผู้บริโภคและการทำงานของคนในองค์กรด้วยเครื่องมือที่ตอบโจทย์

 3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทำงานอย่างครบครัน เช่น ใช้เครื่องมือ Martech ช่วยกำหนด Segmentation, Personalization เพื่อให้การส่งแมสเสจของแบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง Right Message, Right Segment, Right Time


และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรนำเครื่องมือ MarTech มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ "กลยุทธ์"


กลยุทธ์ 5P จากงาน Thailand's Martech Report 2024

 • Planning and strategies วิเคราะห์ รู้จักตัวเรา เข้าใจจุดแข็งและจุดเด่นของสินค้า-บริการ พร้อมมองเห็นโอกาสในตลาดที่แตกต่างจากคู่แช่งรู้จักคู่แข่ง รู้ว่าเรากำลังแข่งอยู่กับใครรู้จักกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจความต้องการ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

 • People เตรียมบุคลากรให้พร้อมสำหรับการใช้มาร์เทค ทั้งในด้านทักษะและความรู้ ทีมมีความรู้ในการใช้เครื่องมือ Martech ที่ตอบรับกลยุทธ์การตลาดขององค์กร รวมไปถึงทัศนคติ พร้อมเปิดตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่

 • Process สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ ต้องรู้ให้ชัดเจนว่าเครื่องมือจะเข้ามาอยู่ในขั้นตอนใด และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในขั้นตอนการทำงาน ผ่านเครื่องมือ Martech เข้ามาอยู่ในขั้นตอนไหนของธุรกิจและมีทีมรับผิดชอบอย่างชัดเจน

 • Platform คือการตอบสนองความต้องการจากสามข้อก่อนหน้า เพราะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าจะใช้เครื่องมือ Martech ไหนมาใช้งานได้ตรงโจทย์ธุรกิจ หรือความต้องการขององค์กร ไม่ใช่ว่ามีเครื่องมือก่อน แล้วค่อยหาโจทย์ที่เหมาะสม

 • Pioneer คือการแต่งตั้งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านมาร์เทคที่จะช่วยกำหนดทิศทางการเติบโตขององค์กรในอนาคต คือมองเห็นเทรนด์และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และค้นคว้าและผลักดันทักษะของทีม

เพราะการมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ดีแต่ไม่มีกลยุทธ์ แผนการ หรือวิธีใช้ ก็ไม่สามารถทำให้ธุรกิจชนะเกมการตลาดได้

ดังนั้นการเข้าใจกลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จจึงต้องเริ่มจากพื้นฐานด้าน Digital Marketing ซึ่งทาง NEO ACADEMY มีหลักสูตรระยะสั้น Mini MBA - Digital Marketing Management เพื่อมารองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างแม่นยำ และยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้คร่ำหวอดในวงการ Digital Marketing ระดับแนวหน้าของประเทศ

68,840 views0 comments

Comments


bottom of page