top of page

สรุปหนังสือ The Age of Chief Marketing Technologist ภายใน 3 นาที


The Age of Chief Marketing Technologist จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ Martech

MarTech คือ เทคโนโลยี/เครื่องมือ/ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยน์ด้านกิจกรรมทางการตลาด เมื่อโลกเปลี่ยนเร็ว นักการตลาดจึงต้องคิดใหม่


เขียนโดยจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์


นายกสมาคมมาร์เทค แอสโซซิเอชั่น

ผู้เขียนหนังสือ Marketing Technology Trend 2022 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการตลาดให้บริษัทชั้นนำ ประสบการณ์ในด้านการตลาดดิจิทัล ในภาคเอกชน มากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะในการสร้างแบรนด์และแคมเปญ มีความรู้และเข้าใจทั้งในด้านการจัดการ Infrastructure และ Modern Cloud เช่น CRM และ Marketing Automation, Advertising Technology และเครื่องมือ Business Intelligence Tools


นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอนในหลักสูตร Mini MBA: Digital Marketing Management อีกด้วย


โลกนับจากนี้มีอะไรบ้าง ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่อาจหวนคืน

ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับโลกที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้


· Customer พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป

· Business โมเดลธุรกิจถูกบีบให้ต้องเปลี่ยน

· Marketing การตลาดมีข้อจํากัดไร้สูตรสําเร็จ

· Technology โมเดลธุรกิจถูกบีบให้ต้องเปลี่ยนแบบก้าวกระโดด

· Organization โครงสร้างองค์กรทํางานไม่เหมือนเดิม


อะไรทําให้ MarTech ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่

MarTech เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับโลกธุรกิจนับจากนี้ต่อไป


· ระบบจะเป็นซอฟต์แวร์กึ่งสําเร็จรูปพร้อมใช้ (Software as a Service : SaaS)

· ค่าใช้จ่ายแบบกําหนดรอบการจ่าย

· เครื่องมือ MarTech ส่วนใหญ่ใช้งานง่าย

· เข้าใช้งานผ่านบราวเซอร์ได้ทุกที่ ทั่วโลก (Anywhere Accessibility)


บทบาทของกลุ่มงานต่างๆ ใน Marketing Technology

โอกาสเติบโตในสาย MarTech ในอนาคต ยังมีอีกมาก เริ่มต้นศึกษาหาเก็บเกี่ยวความรู้ MarTech ต่อไป


Strategy Group กําหนดกลยุทธ์

Process Group ควบคุมการทํางาน

Measurement Group กําหนดวิธีการ วัดผลต่างๆ

Governance Group กํากับดูแลการใช้งานเทคโนโลยี

Technician Group บทบาทด้านเทคนิคทุกอย่าง


รูปแบบ Platform

Platform แต่ละประเภท มีฟังค์ชั่นการใช้งานแตกต่างกัน ธุรกิจจะต้องหาที่เหมาะกับตัวเองให้เจอ


Transaction Platforms >> ระบบที่จับ Demand กับ Supply มาจับคู่กัน

Innovation Platforms >> สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กิจการแข็งแกร่งและแตกต่าง

Investment Platforms >> ทิศทางธุรกิจในการลงทุนสร้างแพลตฟอร์ม

Integrated Platforms >> สร้าง Network Effects ของผู้ใช้งาน


การใช้ MarTech Framework Cycle ตาม Marketing Stage

กระบวนการทางการตลาดที่สามารถ นํา MarTech เข้ามาประยุกต์ใช้ได้


1. Plan & Creation วางแผน & สร้างสรรค์

2. Reach & Acquire เข้าถึง & ดึงมาเป็นกลุ่มคาดหวัง

3. Engage & Convert โน้มน้าว & เปลี่ยนใจ ให้ซื้อสินค้าของเรา

4. Collect & Analyze เก็บรวบรวม & วิเคราะห์เชิงลึก

5. Loyalty & Advocacy สร้างความเชื่อมั่น & ภักดีต่อแบรนด์


การจัดหมวดหมู่ Marketing Technology 19 ประเภท


 1. Marketing Analytics & Tracking

 2. Visitor Identification

 3. Customer Session Replay

 4. Cloud/Data Integration

 5. Data Visualization

 6. Advertising Technology

 7. Audience Intelligence

 8. Affiliate Marketing/Performance-based Advertising

 9. Content Creation & Personalization

 10. No-Code Development Platforms

 11. Search Marketing Management

 12. CRM & Marketing Automation

 13. Social Media Analytics & Management

 14. Customer Loyalty Management

 15. Customer Data Platform (CDP)

 16. Conversation Marketing

 17. Marketing Cloud Suites from Big Player

 18. Influencers Marketing

 19. Event & Webinars Management


ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (Customer Data Platform : CDP) กับโลกหลังจากนี้


 • เริ่มมีสายงานใหม่เรียกว่า “นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด”

 • วัฒนธรรมการทํางานของหลายๆ ที่ เปลี่ยนไป

 • องค์กรต่างๆ ให้ความสําคัญกับ Data-Driven Culture มากขึ้นเรื่อยๆ


Generalist (เป็ด) จะข้ามไปเป็น Marketing Technologist ได้อย่างไร


I-Shaped เสี่ยงตกยุค

รู้ลึกในองค์ความรู้ด้านเดียว ต้องพึ่งพิงผู้มีความรู้ด้านอื่น

T-Shaped เอาตัวรอดได้

รู้ลึกในองค์ความรู้ด้านเดียว และเข้าใจแนวคิดในความรู้ด้านอื่นๆ

M-Shaped ประสบความสําเร็จ

รู้ลึกในองค์ความรู้หลายๆด้านและยังเข้าใจแนวคิดในความรู้ด้านอื่นๆ


ความรู้ ทักษะและความสามารถที่จําเป็นสําหรับงานด้าน MarTech

 • การออกแบบ Flowchart ของ Automation Campaign เพื่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง

 • การเขียน Customer Journey Mapping หรือ การเขียนภาพจําลองเหตุการณ์ในการ Touch กับลูกค้า

 • ความเข้าใจในรูปแบบข้อมูลประเภทของข้อมูลและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล


เหตุผลในการนํา MarTech ไปใช้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจ


สํารวจพฤติกรรมของคนหรือเทรนด์ของสังคม >> เพื่อให้รู้เนื้อหาหรือประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจของผู้คน

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและวางรูปแบบการสื่อสารแต่ละกลุ่มได้ >> วิเคราะห์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีและแม่นยําขึ้น

จัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้นในทุกๆ Stage >> จัดเก็บได้ทุกๆ ช่องทางที่ลูกค้าเคลื่อนผ่าน

ใช้วัดแคมเปญการตลาดได้อย่างแม่นยํา >> วัดประสิทธิภาพ วัดความแม่นยํา

สํารวจไอเดียมาผลิตคอนเทนต์ >> ทำ content marketing ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ตรวจสอบกระบวนการขาย (Sale Pipeline) ได้ทุกขั้นตอน >> ตรวจสอบประสิทธิภาพงานขาย

สื่อสารกับลูกค้าได้หลายช่องทางและมีการเชื่อมโยงกัน >> วางแผนการสื่อสารกับลูกค้าเป็น journey

เก็บและเชื่อมโยงข้อมูลข้ามระบบกันได้อย่างรวดเร็ว (Integration Data)


 

เรียนรู้และเข้าใจเรื่องการเลือกเครื่องมือสำหรับการตลาดให้เหมาะสม กับอจ. จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ ได้ที่คอร์สนี้


6,814 views0 comments

Comments


bottom of page