top of page

หลักสูตร Mini MBA (NEO Interactive Online)

หลักสูตร Mini MBA เป็นหลักสูตรที่รวบรวมองค์ความรู้สำคัญในการบริหารธุรกิจ
อัพเดตความรู้ที่ทันสมัยในระยะเวลาที่กระชับ พร้อมนำไปใช้งานได้จริง
เรียนสดออนไลน์แบบ NEO Interactive สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ

Course Website-06.png

หลักสูตรการบริหาร
การตลาดดิจิทัล รุ่น 2

.เรียนรู้หลักการตลาดยุคใหม่
พร้อมสร้างแผนการตลาดดิจิทัล
สำหรับองค์กรและธุรกิจของคุณ

Course Website-05.png

หลักสูตรการบริหาร
แบรนด์ดิจิทัล รุ่น 2

สร้างตัวตนและคุณค่าของแบรนด์
ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สัมผัสประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อ
ในโลกดิจิทัลและออฟไลน์

Course Website-04.png

หลักสูตรการสร้างสรรค์และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่

เรียนรู้หลักการสร้างธุรกิจใหม่
พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

Landing Course Cover-03.png

หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
 

 ปูพื้นฐานความเข้าใจแบบองค์รวม
ในเรื่อง Digital Transformation
พร้อมทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัล

หลักสูตร  NEO EXECUTIVE COURSE

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรที่ต้องการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 
และสานสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ NEO Alumni 

Updated Website Banner-02.png

หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ในสังคมอายุยืน รุ่นที่ 3

 

ค้นพบโอกาสใหม่ใน 6 อุตสาหกรรม
สร้างธุรกิจแห่งอนาคต รองรับสังคมอายุยืน
เจาะลึกพฤติกรรมผู้สูงวัย
ออกแบบคุณค่าที่ตรงใจ
และต่อยอดทางธุรกิจได้ตั้งแต่ในชั้นเรียน

Updated Website Banner-03.png

หลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่
ในธุรกิจสุขภาพ รุ่นที่ 1

 

เจาะลึก 3 อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์
จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของเมืองไทย
ประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
และกฎระเบียบรอบด้าน
สู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจสุขภาพที่ทันสมัยที่สุด

bottom of page