top of page

MINI MBA - Business Management in Digital Era

Updated: Jul 10, 2023


แม้ทุกคนอาจจะตระหนักและเข้าใจแล้วว่า ต้องเปลี่ยน หรือ ต้องปรับธุรกิจเข้าสู่ Digital Business

อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าการบริหารธุรกิจในยุค Digital นั้นมีความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะองค์ความรู้ทางด้านการทำธุรกิจในยุค Digital นั้น ไม่เหมือนองค์ความรู้การบริหารธุรกิจที่เคยมีมา ด้วยธรรมชาติของความรู้ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว หลากหลาย และยังมีคำศัพท์เทคนิคและความรู้เฉพาะมากมายที่เสมือนจะยิ่งเพิ่มเติมมากมายขึ้นทุกทีนั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิดในการออกแบบ หลักสูตร

MINI MBA – Business Management in Digital Era

MINI MBA – Business Management in Digital Era เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ความรู้ทางด้านการบริหารในธุรกิจ MBA เข้ากับ ความรู้ร่วมสมัยและเครื่องมือต่างๆในการบริหารยุค DIGITALออกมาเป็น 6 ชุดความรู้หรือ 6 ModulesBusiness Management in Digital Era 6 Modules เรียนอะไรบ้าง เรียนที่ไหนดี


Module: 1

Digital Business Management : The New Normal

Transform Business in Digital Era

ถอดบทเรียนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละยุค สู่การลบ ล้าง สร้างใหม่ เข้าสู่ยุคดิจิทัล และทำความรู้จักเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดยเน้นรากฐานสำคัญคือการออกแบบคุณค่าทางธุรกิจ (Core Business Value)ให้ชัดเจน ก่อนเลือกสร้างนวัตกรรมหรือหาโมเดลธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล

Module: 2

Leadership in Digital World

Work Smarter with Digital Mind & Data


ปลูกฝัง Digital Mindset ในระดับผู้นำที่สามารถส่งต่อไปถึงบุคลากรทุกระดับในองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล้าล้มเหลวและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศองค์กรให้เอื้อต่อการทำ Digital Transformation อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data Driven Culture) และสร้างยุทธศาสตร์ข้อมูล (Data Strategy) ขององค์กรที่ใช้งานได้จริง

Module: 3

People Process & Project Management

Optimize People & Project Performance


ออกแบบทีมงานและการทำงานรูปแบบใหม่ด้วย กระบวนการ Agile ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันของคนต่างวัย ต่างทักษะ ต่างความเห็น เพื่อลดความขัดแย้งให้ได้มากที่สุด ปรับการวัดผลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการใช้ตัวชี้วัดรูปแบบใหม่ ให้ทีมทำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งมอบงานได้ทันท่วงทีกับการปรับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

Module: 4

Cyber Security & Digital Finance

Protect the Risk of an Organization

อัพเดตภัยคุกคามทางไซเบอร์ล่าสุดจากทั่วโลก และเตรียมแผนรับมือเพื่อลดความสูญเสียในอนาคต เข้าใจหลักการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Security and Privacy) ในบริบทของประเทศไทย เตรียมความรู้พื้นฐานด้านการระดมทุน การบัญชีและภาษีในยุคดิจิทัล

Module: 5

The Business of Platforms

From Products to Platforms and Network effect

เรียนรู้ความแตกต่างของธุรกิจแบบดั้งเดิมและการทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม เข้าใจระบบนิเวศ คู่ค้า คู่แข่ง และการใช้ประโยชน์จาก Network Effect ที่สร้างความได้เปรียบให้กับผู้เล่นรายเล็กให้สามารถเอาชนะผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดได้ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่เพื่อสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Module: 6

Marketing in digital context

Challenges of Digital and Social Media Marketing

เรียนรู้หลักการทำการตลาดดิจิทัล ให้เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ การใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ เปรียบเทียบโอกาสและความท้าทายในแต่ละสนามโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้ได้มากที่สุด

*******************************************************************************************


ทั้ง 6 Modules ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ เรียนสดออนไลน์ทุกวันอาทิตย์ 14 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.
โดยที่รูปแบบการเรียนการสอนนั้นเป็นถูกออกแบบมาให้ เกิดประสิทธืภาพการเรียนรู้สูงสุด ด้วย:

  • ระบบการสอนสดออนไลน์ (Private Live Streaming) สอนผ่านระบบออนไลน์ แบบ Live Streaming ที่ผู้เรียน และผู้สอน สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในคลาสเรียนได้แบบ Real Time Communication และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาการเรียนออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องผ่านการดูวิดิโอย้อนหลัง

  • ระบบสนับสนุนการเรียนออนไลน์ (Online Learning Support) เป็นช่องทางให้ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งทำแบบทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร เมื่อจบหลักสูตร


ทุก Modules สอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับนักธุรกิจและผู้บริหารจากภาคเอกชนมากมาย ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติของ Digital Business Management


873 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page