top of page

รากฐานหรือพื้นฐานทางธุรกิจ คืออะไร?

Updated: Jan 17


รากฐานหรือพื้นฐานทางธุรกิจ คืออะไร
รากฐานหรือพื้นฐานทางธุรกิจ คืออะไร

ในบางครั้งเราก็ลืมหลักพื้นฐานหรือหลักเบื้องต้นของธุรกิจไป อาจจะด้วยการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้น อาจจะข้ามขั้นตอนการทำงานไป เพราะฉะนั้นการที่เราย้อนกลับมาศึกษาว่าธุรกิจคืออะไร มีหน้าที่อะไร มีองค์ประกอบอะไร มันช่วยทำให้มีฐานแรกหรือแกนมันมั่นคง และการสร้างวิสัยทัศน์ว่าเราจะพาองค์กรไปในทิศทางไหน พันธกิจ โดยเราจะบริหารฟังก์ชันแต่ละธุรกิจโดยมีเรื่องคน เรื่องการขายได้อย่างไร ซึ่งการที่เรารู้ฐานรากหรือแก่นของธุรกิจนั้น มันดีต่อตัวเราเพราะว่าไม่ว่าเราจะย้ายไปเป็นผู้บริหารที่ไหน เราก็จะรู้จักแก่นธุรกิจประเภทนั้น


ธุรกิจคืออะไร What is “Business”

ธุรกิจมีหน้าที่เอาผู้คนมาร่วมกันเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมอะไรบางอย่าง และเพื่อที่จะหารายได้ หรือ องค์กร นิติบุคคลที่มีกิจกรรมทางการค้า กิจกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้ และอีกหน้าที่หนึ่งคือส่งภาษีให้ภาครัฐ และปันผลเงินต่างๆให้ผู้ถือหุ้นระดับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ Level of Strategy
ระดับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ Level of Strategy


ระดับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ Level of Strategy

ระดับที่ 1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) การมองภาพรวมเพื่อกำหนดเป้าหมายหลักขององค์กรและทิศทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

 • Growth กลยุทธ์เพื่อนเน้นการเติบโตด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การขยายตลาด การร่วมพันธมิตร

 • Stability กลยุทธ์แบบคงตัวที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติม แต่พยายามรักษามาตรฐานผลการดำเนินงานให้คงที่

 • Retrenchment กลยุทธ์แบบหดตัว ซึ่งมักจะพบในกลุ่มบริษัทที่มีความต้องการที่ลดลง อาทิ กลุ่มธนาคารเมื่อมีการเข้ามาของ Fintech ทำให้สาขาส่วนใหญ่จำเป็นต้องปิดตัวลงและให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

ระดับที่ 2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) การสร้างจุดแข็งทางการแข่งขันในธุรกิจเพื่อที่จะให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการเติบโตของธุรกิจ

 • Cost Leadership กลยุทธ์สร้างราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า

 • Differentiation กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง

 • Customer Centric กลยุทธ์การปรับตัวตามความต้องการของลูกค้า

 • Niche Market กลยุทธ์เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม

ระดับที่ 3 กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategy) การพัฒนาการทำงานของภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็ว ประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุน รวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความพร้อมขององค์กร

 • Implementation (ฝ่ายปฏิบัติการ) พัฒนาสายผ่านการผลิตให้ได้ผลผลิตที่รวดเร็วควบคู่ไปกับคุณภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับจัดลำดับความสำคัญ

 • Marketing (การตลาด) กลยุทธ์เพื่อวางแผน Brand Positioning และ Brand identity เพื่อให้เป็น Top-of-mind ในตลาด รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่ากับการลงทุน


รูปแบบการจดจัดตั้งบริษัท Business Ownership

 1. กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole or Single Proprietorship) เป็นการประกอบธุรกิจที่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการ และบริหารจัดการธุรกิจทุกเรื่องด้วยตนเอง

 2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) เป็นรูปแบบของการประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และสามารถทำนิติกรรมตามกฎหมายได้ โดยการทำสัญญาด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนกัน

 3. บริษัทจำกัด (Corporation) เป็นการประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรจากกิจการ ซึ่งจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้นที่มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆกัน และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100 คน

 4. สหกรณ์ (Cooperative) คณะบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปที่มีอาชีพความต้องการ ความสนใจที่คล้ายคลึงร่วมกันจัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ การครองชีพของสมาชิกและครอบครัวให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 5. รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) เป็นองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐบาลเป็นเจ้าของ รวมทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีระบบการบริหารงานอยู่ระหว่างราชการและเอกชน4 ฟังก์ชันหลักในธุรกิจ Business Function
4 ฟังก์ชันหลักในธุรกิจ Business Function

4 ฟังก์ชันหลักในธุรกิจ Business Function

1. Marketing มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตลาด บริหารส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและลูกค้า และยังมีหน้าที่ทำการวิจัยตลาด และบริการหลังการขาย

 1. Product สินค้าหรือบริการ ที่สามารถสร้างคุณค่าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

 2. Price ราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าของสินค้าโดยเป็นจุดที่สามารถทำกำไรได้

 3. Place สถานที่จัดจำหน่าย ช่องทางที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้

 4. Promotion กิจกรรมทางการตลาดที่สนับสนุนการขาย เช่น โปรโมชั่นพิเศษ เป็นต้น

2. Operation การปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการจัดการให้ดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์


Operation การปฏิบัติการ
Operation การปฏิบัติการ

3. HR ฝ่ายบุคคล มีหน้าที่ในการเตรียมพร้อมทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอต่อการดำเนินการของธุรกิจ มีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาพนักงานในองค์กร


HR ฝ่ายบุคคล
HR ฝ่ายบุคคล

4. Finance การเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเงินจัดการเงินสดและบัญชีธนาคารขององค์กร รักษาบันทึกธุรกรรมที่ถูกต้อง


Finance การเงิน
Finance การเงิน

สรุปแล้วรากฐานหรือพื้นฐานทางธุรกิจ คือสิ่งที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจหรือวางแผนทางธุรกิจในอนาคตข้างหน้า สิ่งที่สำคัญในการสร้างรากฐานคือคุณต้องรู้จักก่อนว่าธุรกิจคืออะไร ? แล้วธุรกิจมีพื้นฐานหรือฟังชันก์อย่างไร และสิ่งที่คุณควรรู้คือในเรื่องระดับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ ว่าคุณอยู่ส่วนไหน และควรมองไหนมุมองไหน ควรมองในระดับองค์กรหรือธุรกิจ และอื่นๆอีกมากมายที่จะสอนในหลักสูตร


สำหรับท่านใดที่สนใจหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจในบริบทของโลกยุคดิจิทัล

Mini MBA: Business Management in Digital Era สามารถติดต่อได้ที่


หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 1. บุคคลทั่วไป ผู้จัดการ และผู้นำองค์กรที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลความรู้ด้านการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล

 2. ผู้ประกอบการ ที่ต้องการเรียนรู้หลักสำคัญในการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

 3. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ

คอร์สนี้ประกอบด้วย

 1. Business Essentials : หลักการบริหารธุรกิจ

 2. Modern Human Resource Management : การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

 3. Marketing in Digital Context : หลักการตลาดในยุคดิจิทัล

 4. Operation & Risk Management : หลักการบริหารการปฏิบัติการธุรกิจและความเสี่ยง

 5. Business Finance : หลักการบริหารการเงินธุรกิจ

 6. Business Law in Digital Era : กฎหมายธุรกิจสำคัญในยุคดิจิทัล

 7. Entrepreneurs Talk : เสวนาพิเศษกับผู้นำองค์กร
11,115 views0 comments

Comments


bottom of page