top of page
ภาพหนังสือ.png

Free E-book!

อ่านเทรนด์อนาคต
กำหนดปัจจุบัน รู้ทันเอไอ

logo-01.png
logo-02.png
logo-03.png
logo-04.png

NEO 2024

ROAD TO THE FUTURE

Download

กรุณากรอกข้อมูล

ท่านมีความสนใจเพิ่มทักษะด้านใด (เลือกได้มากกว่ 1 ข้อ)
bottom of page