top of page

ลงทะเบียนแบบองค์กร
(สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

ข้อมูลบริษัท
[ใช้เพื่อออกใบเสนอราคา / ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี]
ข้อมูลผู้ประสานงาน
กรุณาเลือกหลักสูตรที่สนใจสมัคร
กรุณาระบุจำนวนผู้สมัคร
กรุณาระบุเอกสารที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเพิ่มเติม

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ NEO ACADEMY ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น

บริษัท พรอพอทูนิตี้ จำกัด ("บริษัท")  ขอแจ้งให้ท่านที่ติดต่อมายังบริษัททราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อมาใช้บริการของบริษัท ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท ส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการจากบริษัทให้แก่ท่าน รวมไปถึงใช้ในการจัดทำทำเนียบรุ่น บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิ่มเติมที่ https://www.neobycmmu.com/privacy-policy

bottom of page