top of page

Creative Marketing

นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ มีหน้าที่คิดค้นหาวิธีการนำเสนอเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบรนด์ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ทดสอบไอเดียกับกลุ่มเป้าหมาย ค้นคว้าข้อมูลทางการตลาดเพื่อมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างแคมเปญ นำเทคนิคด้านศิลปะ การออกแบบประสบการณ์มาใช้เพิ่มยอดขาย สร้างการรับรู้ที่มากขึ้น นอกจากความรู้ความเข้าใจด้านการขายและการตลาดแล้ว หากมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ เทรนด์ฮิตที่คนในสังคกำลังสนใจ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ หรือศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับการตลาด แต่จะช่วยให้การคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เกิดตามมาได้อีกไม่รู้จบ

bottom of page