top of page

Cash Flow Statement

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
เป็นประเภทหนึ่งของงบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ประกอบด้วยกระแสเงินไหลเข้า (Cash Inflows) และกระแสเงินไหลออก (Cash Outflows) มักใช้เป็นปัจจัยที่นักลงทุนนำมาประเมินสภาพคล่องของกิจการ ประเมินความเสี่ยงของกิจการ

bottom of page