top of page

Canonical URL

Canonical URL คือ วิธีการบอก Search Engine ให้รู้ว่า URL ที่อยู่ภายใต้ tag นี้คือหน้าหลักของเว็บไซต์ที่ต้องการให้ Google เข้ามาเก็บคะแนนเป็นหลัก (rel canonical) เพื่อป้องกันการ index ข้อมูลเว็บผิดหน้า และช่วยป้องกันการเกิดข้อมูลซ้ำ (Duplicate content) ของเว็บเรา กรณีที่เว็บของเรามีข้อมูลซ้ำหรือคล้ายกันหลายหน้า จึงส่งผลให้เว็บมีความน่าเชื่อถือในสายตาของ Google เพิ่มมากขึ้น
ควรใช้ Canonical Tags เมื่อใด

1. Duplicate content
2. Similar content
3. URL parameters

bottom of page