top of page

ลงทะเบียน
NEO PRO

กรุณาระบุหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร
ที่อยู่สำหรบการจัดส่งเอกสาร เป็นที่อยู่เดียวกันกับข้อมูลที่ออกใบเสร็จ

บริษัท พรอพอทูนิตี้ จำกัด (“บริษัท”)  ขอแจ้งให้ท่านที่ติดต่อมายังบริษัททราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อมาใช้บริการของบริษัท ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท ส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการจากบริษัทให้แก่ท่าน รวมไปถึงใช้ในการจัดทำทำเนียบรุ่น บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิ่มเติมที่ https://www.neobycmmu.com/privacy-policy

bottom of page