top of page

Proposal

Business Management

การเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal) เป็นการเข้าร่วมการประมูลหรือการเสนองานในหลายๆ องค์กร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจหรือการทำงานใดๆ ด้วยเหตุนี้ การเขียน Proposal จึงมีความสำคัญมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม หากเราเขียน Proposal แบบไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงตามข้อกำหนด ก็จะทำให้งานของเราไม่ถูกเลือก หรือถูกเลือกแต่ไม่ได้รับโอกาสในการทำงานนั้นๆ

bottom of page