top of page

Open data

Business Management

ข้อมูลที่นำไปใช้ได้อย่างเสรี แจกจ่ายได้ เปิดให้สาธารณะเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการนำไปใช้งานต่อและนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ หลายบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเปิดข้อมูลบางส่วนให้คนอื่นนำไปใช้ได้ฟรีๆ เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมอื่นได้อย่างไม่รู้จบ ธุรกิจต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากการเปิดข้อมูลของตัวเองให้ผู้อื่นเข้าถึง เพื่อมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ และยังใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลของผู้อื่นมาวิเคราะห์ สร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ธุรกิจของตัวเองได้ช่นกัน

bottom of page