top of page

Micro-Payment

Business Management

การชำระเงินในชีวิตประจำวันที่มีวงเงินประมาณ 5-100 บาท เช่นการจ่ายเงินค่าอาหารเดลิเวอรี่ การจ่ายเงินค่าโดยสารรถประจำทาง เป็นต้น แต่แม้จะเป็นการชำระเงินจำนวนเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ส่งผลไม่น้อยต่อการทำธุรกิจออนไลน์ เพราะหากใช้บัตรเครดิต บางรายการอาจมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าราคาสินค้าเสียอีก หรือหากระบบจ่ายเงินยุ่งยากเกินไปก็อาจทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าเจ้าอื่นได้อย่างไม่ลังเล ปัจจุบันมีระบบ Micro Payment เป็นตัวกลางในการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ มีส่วนช่วยลดต้นทุนในการจัดการ (Transaction Cost) ให้แก่ธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะธุรกิจรายเล็ก ๆ ที่ไม่ต้องกังวลกับภาระในการดูแลระบบ หรือปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ

bottom of page