top of page

Marketing plan

Business Management

แผนการตลาด (Marketing plan) คือ ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายแผนที่จะใช้ในการขายสินค้าหรือบริการ ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางในการสื่อสารซึ่งจะสัมพันธ์กันกับแผนการดำเนินงาน ว่าจะเปิดตัวสินค้า เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างแคมเปญกระตุ้นการรับรู้เมื่อไร อย่างไร เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ตามเป้าหมายแต่ละช่วงที่กำหนดไว้ ทั้งในแง่ยอดขาย ความรับรู้ในสังคม และตัวตนของแบรนด์ที่ต้องการจะสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย

bottom of page