top of page

Management plan

Business Management

แผนการบริหาร (Management plan) คือ อธิบายให้เห็นถึงโครงสร้างองค์กร ผ่านแผนภูมิ หรือการอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย ชี้แจงวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการผลิต โดยแสดงแผนการบริหารงานอย่างละเอียด ส่วนนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ของทีมบริหาร ว่าเลือกรูปแบบการจัดการได้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจหรือไม่ รวมทั้งยังสะท้อนแนวคิดในการทำงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

bottom of page