top of page

F

FINTECH

เป็นคำย่อของ Financial Technology อันหมายความถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ทำให้การจัดการหลังบ้านสะดวกขึ้น ทำให้การเข้าถึงบริการทางการเงินของบุคคลทั่วไปง่ายดายขึ้น

ตัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ Online Banking แอปพลิเคชันธนาคาร แอปพลิเคชันสำหรับจ่ายเงิน การซื้อขายหุ้น กองทุนผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงเงินดิจิทัลอย่าง Cryptocurrency ด้วยเช่นกัน

Feasibility Study

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เป็นกระบวนการที่ใช้ข้อมูลพื้นฐาน และการคาดคะเนอย่างเป็นระบบมาใช้ในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการ หรือธุรกิจต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องนำปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภาพรวมการตลาด ข้อมูลทางเทคนิค ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ แง่มุมการบริหารจัดการ ประเด็นทางสังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องใช้งานร่วมกับแผนธุรกิจที่มีรายละเอียดหลากหลายด้านประกอบกัน

Financial Feasibility

ความเป็นไปได้ในทางการเงิน คือการประเมินจำนวนเงินลงทุนที่คาดว่าจะจัดสรรมาใช้ได้ ประเมินความเป็นไปได้ในการบริหารกระแสเงินสด อาจนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางตลาดและการผลิตมาใช้ประกอบเพื่อประเมินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

Financial Feasibility Canvas

เครื่องมือส่วนต่อขยายที่ช่วยประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ เป็นกรอบคิดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานการเงิน ช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ พัฒนาขึ้นโดย ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์ จากคณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ อาจารย์ด้านนวัตกรรม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ วิทยาลัยการ​จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งคู่ได้ร่วมกันต่อยอดเครื่องมือนี้ขึ้นมาเป็นส่วนเสริมของ Business Model Canvas ซึ่งเน้นคุณค่าและการประเมินข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ แต่ Financial Feasibility Canvas จะลงลึกถึงการลงทุนที่ว่ากันด้วยตัวเลข และสมมติฐานที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลตามความเป็นจริง

Financial Returns

การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการทำได้หลายวิธี เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจลงทุนจะเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ผู้ประกอบการ โดยนำกระแสเงินสดที่คำนวณไว้มาใช้พิจารณาระดับความเสี่ยง โดยเน้นการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลักที่มีต่อผลลัพธ์ทางการเงินของธุรกิจ

Financials

การเงินจะเป็นตัวตอบหลายอย่างๆ ส่วนสำคัญที่มักจะลงในเรื่องการเงินจะมีอยู่ 3 อย่าง คือ เงินลงทุนตั้งตน, Income Statement และอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่นอัตราส่วนกระแสเงินสดพอไหมสำหรับกิจการในช่วงแรก

Flow chart

แผนภูมิการไหล (Flow chart) คือ แผนภูมินี้จะช่วยแสดงภาพกระบวนการหรือระบบ ทีละขั้นตอน จากเริ่มต้นไปจนจุดจบ ตามทิศทางที่ลูกศรชี้ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่มีความสาคัญในการสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ช่วยทำให้มองเห็นภาพรวมของการทำงานในกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

bottom of page