top of page

Financials

การเงินจะเป็นตัวตอบหลายอย่างๆ ส่วนสำคัญที่มักจะลงในเรื่องการเงินจะมีอยู่ 3 อย่าง คือ เงินลงทุนตั้งตน, Income Statement และอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่นอัตราส่วนกระแสเงินสดพอไหมสำหรับกิจการในช่วงแรก

bottom of page