top of page

Financial Feasibility

ความเป็นไปได้ในทางการเงิน คือการประเมินจำนวนเงินลงทุนที่คาดว่าจะจัดสรรมาใช้ได้ ประเมินความเป็นไปได้ในการบริหารกระแสเงินสด อาจนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางตลาดและการผลิตมาใช้ประกอบเพื่อประเมินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

bottom of page