top of page

Business Feasibility

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Feasibility) เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าธุรกิจที่จะทำนั้นเหมาะสมหรือไม่ในหลายๆ ด้าน เช่น ตัวผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด ระบบ Operations การวางแผนบริหารจัดการ ไปจนถึงการวางแผนทางการเงิน

bottom of page