top of page

Brand Story

โดยคอนเทนต์ที่ดีต้องเป็นการบอกเล่าเรื่องราวและคุณค่าของแบรนด์ที่จะทําให้ลูกค้าอิน โดยสามารถนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ เช่น การวางกรอบการเล่าเรื่องอย่างเชื่อมโยง มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ อธิบายเหตุผลว่าทำไมแบรนด์จึงถูกสร้างขึ้นมา ไปจนถึงข้อคิดจากความล้มเหลวในอดีตที่ทำให้แบรนด์สามารถยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้

bottom of page