top of page

B2D Marketing

คำนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ B2D ย่อมาจาก Business to Developer และคำว่า Marketing หมายถึง การตลาดที่เจาะกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรง เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการทำงาน อาจเป็นได้ทั้งระบบการจ่ายเงิน เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือทดสอบโปรแกรม หรือบริการโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์

bottom of page