top of page

B2B e-Commerce

คำนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ B2B ย่อมาจาก Business-to-Business หมายถึงการทำธุรกิจระหว่างเจ้าของธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการ อีกคำก็คือ e-Commerce ซึ่งหมายถึง การชื้อขายผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจ การประกอบเข้าด้วยกันของ 2 คำนี้จึงหมายถึง การซื้อขายระหว่างเจ้าของกิจการด้วยกันผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรูปแบบการติดต่อซื้อขาย และพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกับบุคคลทั่วไป โดยธุรกิจสามารถเลือกวางระบบดังกล่าวในเว็บไซต์ของตนเอง หรือผ่านแพลตฟอร์มกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ได้ตามความเหมาะสม

bottom of page