top of page

ต้องเก่งแค่ไหน ถึงจะได้เป็นผู้จัดการ


ตำแหน่งผู้จัดการ เป็นตำแหน่งที่ชี้วัดความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career path) ได้อย่างชัดเจน เพราะบุคคลที่สามารถก้าวไปเป็นผู้จัดการของแผนกได้นั้น แสดงว่าต้องมีผลงานดีมาก มีประสบการณ์และทักษะความสามารถสูง รวมทั้งมีค่าตอบแทนสูงกว่าพนักงานทั่วไป ดังนั้นคนทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนในสายอาชีพต่างๆ จึงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อจะได้รับการโปรโมทขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการ

แต่แน่นอนว่าตำแหน่งที่สูงขึ้น ย่อมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่มากขึ้นเช่นกัน ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้จัดการครอบคลุมทั้งการวางแผน กำหนดทิศทาง และดูภาพรวมของการปฏิบัติงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี โดยทั่วไปตำแหน่งนี้ยังมักจะถูกเรียกว่าผู้จัดการสายงาน (Line manager)

มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบแผนงานทั้งหมดเพื่อให้การทำงานในระบบดำเนินไปอย่างราบรื่น กำหนดขั้นตอนและนโยบายต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในแผนกที่รับผิดชอบสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด


โดยทั่วไปขอบเขตและหน้าที่ของตำแหน่งผู้จัดการมี 6 หมวดหลักๆ คือ 1) ควบคุมการทำงานเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของแผนก 2) กำหนดทิศทางและกำกับดูแลการทำงานของแผนก 3) พัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ 4) กระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานในความดูแล 5) รักษาตารางงานต่างๆ ของพนักงานให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ และ 6) ดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน


ความรู้และทักษะสำคัญของผู้จัดการ

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังเป็นตัวเต็งในการเลื่อนตำแหน่ง หรือแม้แต่การมองหางานใหม่ในตำแหน่งผู้จัดการกับบริษัทอื่น ความเป็นไปได้ที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐาน นอกจากนั้นยังต้องเก่งทั้งเรื่องงานและการบริหารจัดการบุคลากรในการบังคับบัญชา มาดูกันว่าคนที่เหมาะสมจะทำงานเป็นผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง


• มีความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ

• มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานและเป้าหมายของสายงานในแผนกที่รับผิดชอบ

• มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนสูงกว่าระดับเฉลี่ย

• มีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำทีม กระตุ้นให้เกิดการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในแผนก

• มีความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในแผนก

• มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน

• แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำในการพัฒนาบุคลากรและผลงานในแผนก

• มีความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการกำกับดูแลงาน และควรจะสูงกว่าระดับเฉลี่ย เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ งบประมาณ และหลักการในการจัดทำบัญชี

• มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานและแนวปฏิบัติต่างๆ

• มีทักษะของความเป็นผู้นำและการจัดการองค์กรที่ยอดเยี่ยม


จะเห็นได้ว่าตำแหน่งผู้จัดการเรียกร้องคุณสมบัติที่สูงกว่ามาตรฐาน โดยเฉพาะทักษะในการเป็นผู้นำใน

ด้านต่างๆ พูดให้ชัดเจนไปกว่านั้นคือผู้จัดการเป็นคนแรกที่ต้องก้าวออกไปรับทั้ง “ผิด” และ “ชอบ” กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแผนกที่ตนรับผิดชอบ แถมยังต้องพัฒนาทุกองค์ประกอบในแผนกให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเองเมื่อต้องรับผิดชอบสูงขนาดนี้ ค่าตอบแทนของผู้จัดการจึงสูงไปตามภาระงาน ยิ่งงานที่เรียกร้องความสามารถเฉพาะทางในสายอาชีพ ค่าตอบแทนยิ่งสูงลิ่วไปตามความยากของเนื้องาน


สำรวจเงินเดือนผู้จัดการในสายอาชีพระดับท็อป

มาดูกันว่าตำแหน่งผู้จัดการในสายงานอันดับต้นๆ จะมีค่าตอบแทนสูงขนาดไหน โดยเป็นการสำรวจจากเว็บไซต์หางานที่มีชื่อเสียง รวมทั้งสำรวจจากตลาดงานที่เปิดรับในประเทศไทย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 พบว่าตำแหน่งผู้จัดการมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 45,000 ไปจนถึง 90,000 หรือสูงกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสายอาชีพ อุตสาหกรรมธุรกิจนั้นๆ และรายละเอียดภาระงาน


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ค่าตอบแทน 35,000 - 45,000 บาท ต่อเดือน โดยต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการส่งเสริมการขายและสร้างแบรนด์ มีทักษะด้านการสื่อสารระดับสูง โดยเฉพาะการประสานงานกับเครือข่ายและลูกค้าของบริษัท มีทักษะในการวิจัยตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย และทักษะความเป็นผู้นำเพื่อประสานระหว่างทีมงานในแผนกและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร


ผู้จัดการแผนกบัญชี (Accounting Manager) ค่าตอบแทน 55,000 - 70,000 บาท ต่อเดือน คุณสมบัติหลักๆ ที่จำเป็นต้องมีของผู้จัดการแผนกบัญชีคือความรู้ในหลักการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาษีตามกฎหมาย สามารถควบคุมบัญชีให้ถูกต้องและบริหารจัดการงบดุลต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี


ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ (HR and Admin Manager) ค่าตอบแทน 25,000 - 45,000 บาท ต่อเดือน โดยต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือมีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถกำหนดแผนงานและบริหารจัดการแผนงานพัฒนาบุคลากร ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการดูแลงานด้านธุรการ เช่น งานสารบรรณส่วนกลางของบริษัท การบริหารจัดการอุปกรณ์ในสำนักงาน งานทะเบียนและงานซ่อมบำรุง เป็นต้น


ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Manager) ค่าตอบแทน 45,000 - 90,000 บาท ต่อเดือน โดยการกำหนดเงินเดือนจะผันแปรกับประสบการณ์และความสามารถ แต่สิ่งที่จำเป็นต้องมี(The must) สำหรับตำแหน่งนี้คือประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง และทักษะความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการโครงการ


นอกจากตำแหน่งผู้จัดการในสายอาชีพหลักๆ เหล่านี้แล้ว ปัจจุบันยังมีตำแหน่งผู้จัดการที่มีความเฉพาะทางตามอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในด้านต่างๆ เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Manager) ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น (Business Application Manager) ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร (People and Culture Manager) และ ผู้จัดการแผนกอีคอมเมิร์ซระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ (E-Commerce (B2B Business) Manager) เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการในธุรกิจแบบใดก็ตาม คุณสมบัติพื้นฐานในการเป็นผู้จัดการยังคงเป็นเรื่องของทักษะในการเป็นผู้นำ ทักษะด้านการบริหารจัดการ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวนำพนักงานในบังคับบัญชาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะทาง หรือความรู้ร่วมสมัยในโลกยุคดิจิทัล

แหล่งอ้างอิง: www.jobsdb.com/th , “Salary Guide 2022” บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย

291 views0 comments

Comments


bottom of page