top of page

Internal Communication

โดยปกติเรามักจะรีบร้อนในการสื่อสารแบรนด์หรือการโปรโมทธุรกิจเพื่อให้คนรู้จักอย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกแต่ความสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือ "พนักงานภายในองค์กร" เพราะหลักของการสื่อสารและการสร้างแบรนด์ที่ดีต้องเกิดจากภายใน


หากพนักงานเข้าใจในเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน วัฒนธรรมที่ดีในองค์กรก็จะเกิดขึ้น การสื่อสารสู่ภายนอกในทุก ๆ เรื่องจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรู้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่อไปสู่เป้าหมายของแบรนด์ร่วมกัน


"การสื่อสารแบรนด์" ให้เป็นที่รู้จักเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือ "การสื่อสารภายในองค์กร"
www.neoacademy.pro
"การสื่อสารแบรนด์" ให้เป็นที่รู้จักเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือ "การสื่อสารภายในองค์กร"
ถ้าพนักงานไม่รู้จักและไม่เข้าใจความเป็นแบรนด์ ก็จะไม่สามารถสื่อสารกับคนภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติเรามักจะรีบร้อนในการสื่อสารแบรนด์หรือการโปรโมทธุรกิจเพื่อให้คนรู้จักอย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกแต่ความสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือ "พนักงานภายในองค์กร" เพราะหลักของการสื่อสารและการสร้างแบรนด์ที่ดีต้องเกิดจากภายใน หากพนักงานเข้าใจในเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน วัฒนธรรมที่ดีในองค์กรก็จะเกิดขึ้น การสื่อสารสู่ภายนอกในทุก ๆ เรื่องจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรู้ว่าจะต้องทำอะไรเพื่อไปสู่เป้าหมา

bottom of page