top of page

Income Statement

งบกำไรขาดทุน (Income Statement) เป็นประเภทหนึ่งของงบการเงินที่แสดงแสดงยอดขายและค่าใช้จ่ายของกิจการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นได้ทั้งรายเดือน รายไตรมาส รายปี ในรายงานงบการเงินประเภทนี้จะเผยให้เห็นการผลการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน ช่วยในการวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

bottom of page