top of page

Customer Success Manager

ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า คอยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากกลุ่มเป้าหมายกลายมาเป็นลูกค้าประจำ รับผิดชอบการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ชวนให้ลูกค้าเก่าลองใช้สินค้าใหม่ ๆ เป็นตำแหน่งที่ผสมกันระหว่างฝ่ายบริการลูกค้ากับฝ่ายขาย เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ ช่วยแก้ไขปัญหา ช่วยให้คำแนะนำระหว่างการตัดสินใจซื้อสินค้า จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อสื่อสารกลับไปยังฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายพัฒนาสินค้าต่อไป

bottom of page