top of page

CPC (Cost Per Click)

อัตราค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อการคลิก 1 ครั้ง โดยผู้ซื้อโฆษณาจะต้องจ่ายเงินเมื่อมีผู้คลิกบนพื้นที่แสดงผลโฆษณา จุดที่แสดงโฆษณาแล้วมีผู้มองเห็นมาก จะมีราคาสูงกว่าจุดอื่นๆ ซึ่งพื้นที่เล็ก หรือมักถูกมองข้ามไป

bottom of page