top of page

Cost-Per-Impression (CPI)

ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนครั้งที่มีการมองเห็นโฆษณา หลายแคมเปญใช้พื้นที่สื่อหลากหลายช่องทาง มักแสดงผลในรูปแบบของ Cost per Mille หรือ Cost per 1,000 Impressions เป็นอัตราราคาที่ผู้ซื้อโฆษณาตกลงที่จะจ่ายเงินต่อการมองเห็นโฆษณาทุก 1,000 ครั้ง ไม่ว่าจะคลิกดูโฆษณาหรือไม่ก็ตาม เป็นหนึ่งในวิธีการประเมินผล ROI ของการทำแคมเปญโฆษณาออนไลน์

bottom of page