top of page

Chief Human Resources Officer (CHRO)

ผู้บริหารงานฝ่ายบุคคล ดูแลทรัพยากรบุคคลในองค์กร ด้วยการวางแผนจัดการให้คนที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ พัฒนาทักษะของพนักงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจธรรมชาติของการทำงานในแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี บางแห่งอาจเรียกว่า Chief Personnel Officer หรือ Chief People Officer, Human Resources Director หรือ Vice President of Human Resources

bottom of page