top of page

Call-to-Action (CTA)

การกระตุ้นให้ลงมือทำ เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการทำการตลาดดิจิทัล ซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำในการสื่อสาร และการออกแบบ UI ที่ทำให้ผู้ใช้งานสนใจ เกิดความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์บางอย่าง เช่นกดซื้อสินค้า หรือทดลองใช้บริการตามจุดประสงค์ที่นักการตลาดดิจิทัลวางไว้ อาจมาในรูปแบบของปุ่มสำหรับคลิก ลิงก์ การยินยอมให้ข้อมูล หรือแม้แต่การกดชมวิดีโอ การออกแบบ CTA ให้ชัดเจน ใช้งานง่าย เข้าใจง่ายนั้นจำเป็นต้องใส่ใจทั้งประสบการณ์ผู้ใช้และคุณค่าที่ต้องการสื่อไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

bottom of page