top of page

Market Survey

Financial Management

การสำรวจตลาด (Market Survey) คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายทางการค้า เพื่อวางตำแหน่งของกิจการนั้นๆ ในตลาด เพื่อมองหาข้อมูลเชิงลึกนอกเหนือจากภาพกว้างที่มักมีเว็บไซต์ สถาบันต่างๆ รวบรวมไว้ให้แล้ว นำข้อมูลที่ได้มาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างมีหลักการ การสำรวจตลาดของแต่ละธุรกิจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ทั้งในแง่ของโจทย์ทางธุรกิจความเข้มข้นของการแข่งขันในตลาด ไปจนถึงความถี่ในการสำรวจตลาดในแต่ละปี

bottom of page