top of page

Market Analysis

Business Management

พาร์ทที่สำคัญมาก ๆ และผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ คู่แข่งเป็นใคร คุณจะขายเหมือนเขา แตกต่าง หรือมีแผนโปรโมทอย่างไร ดังนั้นการทำการตลาดเป็น 1 สิ่งที่ผู้ประกอบการมักจะลืมไป และในปัจจุบันจะต้องมีเป็น Omni Channel

bottom of page