top of page

Life-Changing Value

Business Management

คุณค่าทางการเปลี่ยนแปลงชีวิต (Life-Changing Value) ตอบโจทย์ความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น สนับสนุนความฝันในการมีชีวิตที่ดีขึ้น หรือการส่งมอบความรัก ความปรารถนาดีให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก ได้แก่ คุณค่าด้านแรงบันดาลใจ (Motivating Life) ส่งมอบมรดกตกทอด (Heirloom) มอบสังคมที่ดี (Affiliation) มอบความหวัง (Provide Hope) บรรลุความเป็นตัวตน (Self-Actualization)

bottom of page