top of page

Knowledge Manager

HR

Knowledge Manager มีหน้าที่รับผิดชอบให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีม (ในบริษัทหรือองค์กร) สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำงานให้ดีที่สุด พวกเขาเป็นมากกว่าบรรณารักษ์ในสำนักงาน นอกจากนี้ยังสร้างกระบวนการและโครงสร้างที่ใช้บันทึกและแบ่งปันความรู้ (Knowledge Management)

bottom of page