top of page

Keyword

Digital Marketing

Keyword คือคำหลักที่ใช้ในการตลาดดิจิทัลเพื่ออธิบายคำหรือกลุ่มคำที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เพื่อค้นหาในเครื่องมือค้นหาหรือแถบค้นหา


ในกลยุทธ์ SEO คำหลักมีความสำคัญมากและควรเป็นแกนหลักของเนื้อหาที่เขียนขึ้นสำหรับเว็บ (มีอยู่ในเนื้อหา ชื่อเรื่อง และองค์ประกอบ SEO) คำหลักควรได้รับการพัฒนาและเลือกใช้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บและแอพ

bottom of page