top of page

Kaizen

Business Management

Kaizen คือ ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม โดยแนวคิด Kaizen มองว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและมีระเบียบแบบแผน


 • KAI = Change (เปลี่ยนแปลง)

 • ZEN = For the Better(เพื่อให้ดีขึ้น)

 • KAIZEN = เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น


แนวคิดของ Kaizen ครอบคลุมแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นโดยการสร้างบรรยากาศของทีม ปรับปรุงขั้นตอนประจำวัน สร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของพนักงานและทำให้งานบรรลุผลสำเร็จมากขึ้น เหนื่อยน้อยลง และปลอดภัยยิ่งขึ้น


5 หลักของ Kaizen


 1. เข้าใจลูกค้า (Know your customer)

 2. ให้เกิดความสูญเปล่าน้อยที่สุดในกระบวนการ (Let it Flow)

 3. ต้องเข้าใจปัญหาที่แท้จริงที่อยู่หน้างาน (Go to Gemba)

 4. ให้อำนาจ (Empower People)

 5. พูดกันด้วยข้อมูล (Be Transparent)


ประโยชน์ของ Kaizen

 • ความพึงพอใจของพนักงานมากขึ้น

 • ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

 • ลดอัตราการลาออกของพนักงาน

 • เพิ่มความภักดีของพนักงาน

 • ลดค่าใช้จ่าย

 • ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้น

 • แก้ปัญหาได้ดีขึ้น

bottom of page