top of page

Jargon

ศัพท์ คำ ประโยค หรือวลีเฉพาะที่ถูกออกแบบมาให้เข้าใจเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือองค์กร แต่มักจะทำให้คนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจความหมายได้ คำเหล่านี้มักจะเป็นคำศัพท์ทางเทคนิค คำเฉพาะในอุตสาหกรรม หรือคำที่มีความหมายแตกต่างแม้เป็นคำเดียวกันกับคำปกติทั่วไปใช้

bottom of page