top of page

Human Resource Capabilities

ความสามารถของคนในองค์กรที่จะพัฒนาระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลข้อมูลเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งพนักงานภายใน หรือเป็นฝ่ายสนับสนุนจากภายนอกที่มาช่วยดูแลข้อมูลโดยเฉพาะ ตามโจทย์ที่ตั้งไว้ของแต่ละธุรกิจ

bottom of page