top of page

Emotional Marketing

การตลาดแบบใช้อารมณ์ คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างแรงกระตุ้นผ่านการแสดงอารมณ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กัน โดยที่จะใช้อารมณ์ร่วมของลูกค้ามาเป็นการกระตุ้นการรับรู้ จดจำ บอกต่อ ไปจนถึงการตัดสินใจ ซึ่งสามารถใช้เรื่องของอารมณ์ได้ทั้งทางเชิงบวก (ความสุข สนุก) และลบ (โกรธ กลัว โลภ)

bottom of page